Avís Legal

Avís Legal

Condicions generals d’accés

Dades identificatives de l’entitat gestora de la pàgina web. EVERTELIS SCP (en endavant el PROPIETARI DE LA WEB) té el seu domicili social al carrer Venècia número 63, 17310 Lloret de Mar (Girona) i el seu CIF és J55200729 Tel. +34 656 677 107 Correu electrònic: info@evertelis.com

1. Accés i ús de la pàgina web

1.1. Accés a la pàgina web

Aquestes condicions generals d’accés i ús regulen l’accés i utilització d’aquesta pàgina web, que el PROPIETARI DE LA WEB posa a disposició dels usuaris d’Internet (en endavant, la Pàgina “web”), i que té per objecte facilitar a l’usuari informació relativa al PROPIETARI DE LA WEB.

L’accés a la pàgina web comporta l’acceptació d’aquestes condicions generals d’accés i ús, per la qual cosa li demanem que les llegeixi atentament abans de fer ús. Si no accepta aquestes condicions, li demanem que s’abstingui d’utilitzar la pàgina web i el seu contingut.

Així mateix, el PROPIETARI DE LA WEB informa als usuaris d’aquesta pàgina web que aquestes condicions generals d’accés i ús podran ser adaptades o modificades en qualsevol moment sense notificació prèvia. En conseqüència, l’usuari haurà de llegir i acceptar aquestes condicions generals d’accés i ús en cadascuna de les ocasions en què desitgi utilitzar la pàgina web.

1.2. Utilització de la pàgina web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de la pàgina web i de la informació que aquesta conté, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a aquestes condicions generals d’accés i ús.

2. Règim de responsabilitat

2.1. Funcionament de la pàgina web

El PROPIETARI DE LA WEB realitza els seus millors esforços per mantenir la Pàgina Web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los, i mantenint els continguts de la Pàgina Web degudament actualitzats. No obstant això, el PROPIETARI DE LA WEB no garanteix la disponibilitat i continuïtat a l’accés a la Pàgina Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

2.2. Modificacions en la informació de la pàgina web

El PROPIETARI DE LA WEB es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions sobre la informació continguda en la pàgina web, la seva configuració o presentació.

2.3. Ús de la informació continguda en la pàgina web

Tant l’accés a la pàgina web, com l’ús que pugui fer de qualsevol informació o sol·licitud que aquesta contingui, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici que poguessin derivar-se, directa o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda en la pàgina web, i especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents del PROPIETARI DE LA WEB. Addicionalment, el PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de cap dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés a la pàgina web.

3. Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús de la Pàgina Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el PROPIETARI DE LA WEB pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals resta sotmès en virtut d’aquestes condicions generals d’accés i ús, o de la legislació aplicable en relació amb la utilització de la pàgina web.

4. Política en matèria d’enllaços d’hipertext (links)

El PROPIETARI DE LA WEB no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços d’hipertext a tercers llocs web, ni la seva existència implica que el PROPIETARI DE LA WEB avali, promocioni, garanteixi o recomani els llocs web enllaçats.

Així mateix, aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en la seva pàgina web un enllaç d’hipertext que dirigeixi a la Pàgina Web hauran d’obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit del PROPIETARI DE LA WEB.

5. Protecció de dades personals

5.1. Responsable del tractament de les seves dades personals

Responsable del tractament de les seves dades personals

Responsable: EVERTELIS SCP

CIF: J55200729

Direcció: C / Venècia 63, 17310 Lloret de Mar

Telèfon: 656 677 107

E-mail: info@evertelis.com

5.2. Finalitat del tractament de les seves dades personals

Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de donar resposta a les consultes que ens plantegin a través de l’apartat “contacte” del lloc web de PROPIETARI DE LA WEB, així com per gestionar qualsevol altra petició que ens facin a través del nostre lloc web.

5.3. Legitimació per al tractament de les seves dades personals

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat.

5.4 Temps de conservació de les seves dades personals

Les dades proporcionades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la supressió de la informació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

5.5 Altres destinataris als que podran comunicar-se les seves dades personals

Les dades personals de l’usuari seran posats a disposició del prestador de serveis informàtics que gestiona la nostra plataforma, incloent el sistema de “computació en el núvol” i l’eventual subcontractació en tercers proveïdors. Els proveïdors subcontractats compliran en tot moment amb les condicions establertes en el RGPD, incloses les relatives a les transferències internacionals de dades fora de la UE.

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

5.6 Drets de l’usuari d’acord amb l’RGPD

Els usuaris tindran dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades. PROPIETARI DE LA WEB deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els usuaris tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

5.7 Mode d’exercir els drets RGPD

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a EVERTELIS SCP, C / Venècia 63, 17310 Lloret de Mar (Girona).

5.8 Reclamació davant l’AEPD

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual, continguts, disseny, bases de dades i codis que conté la pàgina web són titularitat del PROPIETARI DE LA WEB o d’algun dels seus socis, als quals correspon, llevat que s’indiqui una titularitat diferent en cada cas, el exercici exclusiu dels seus drets d’explotació. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres, llevat que es realitzi per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del PROPIETARI DE LA WEB.

La utilització no autoritzada dels continguts d’aquesta pàgina web, com també els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del PROPIETARI DE LA WEB, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, ia les responsabilitats que, si és possible , es derivin. En conseqüència, en cas de voler obtenir qualsevol autorització, haurà de sol·licitar-la a la següent adreça de correu electrònic: info@evertelis.com

7. Legislació aplicable i jurisdicció

L’accés i utilització de la pàgina web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre el PROPIETARI DE LA WEB i els usuaris que accedeixin a la pàgina web serà dirimida, amb renúncia expressa de les parts al seu propi fòrum, pels Jutjats i Tribunals de Blanes (Girona).